Główny specjalista ds. obsługi administracyjno-gospodarczej w Wydziale Administrowania Nieruchomości Biura Administracyjnego

Prezydent miasta stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Główny specjalista ds. obsługi administracyjno-gospodarczej w Wydziale Administrowania Nieruchomości Biura Administracyjnego

Termin składania dokumentów: 13 listopada 2020 r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie spraw w zakresie zarządzania nieruchomościami i administrowania budynkami oraz lokalami w których mieści się Urząd,
 • przygotowywanie sprawozdań opisowych z realizacji budżetu oraz zestawień, analiz, podsumowań, raportów i sprawozdań, rejestrów i ewidencji w zakresie zarządzanego budżetu; opracowywanie projektów planów dotyczących udzielania zamówień publicznych,
 • procesy gospodarki mediami; przygotowywanie umów eksploatacyjnych oraz realizacja umów z wykonawcami; nadzorowanie i kontrolowanie pracy wykonywanej przez pracowników obsługi.

Charakterystyka pracy:

 • współdziałanie w administrowaniu lokalami, w których mieszczą się biura Urzędu w zakresie eksploatacji budynków oraz ubezpieczenia majątku; prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji, przeprowadzanie przeglądów rocznych, przeglądów stanu zajmowanych nieruchomości, udział w sprawdzaniu warunków ewakuacji oraz sporządzanie sprawozdań,
 • nadzór nad utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa wewnątrz nieruchomości oraz wokół niej, w tym nadzór nad odśnieżaniem dachów, chodników, dróg osiedlowych i terenów przyległych,
 • udział w podejmowaniu działań w celu minimalizacji kosztów funkcjonowania nieruchomości poprzez wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych optymalizujących koszty, w tym prowadzenie oszczędnej polityki w zakresie mocy zamówionej dla mediów,
 • monitorowanie wydatków oraz nadzór nad prawidłowym rozliczeniem umów zawartych w zakresie działania działu,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o ochronie osób i mienia, ustawa prawo budowlane, regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy oraz Komunikat Ministerstwa Budownictwa w sprawie uzgodnienia standardów zawodowych zarządców nieruchomości.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu i poza nim. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Drzwi przeciwpożarowe znajdujące się w budynku mogą utrudniać przemieszczanie się osobom na wózku inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niewidomych i słabowidzących.


Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, obsługą klienta oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 4-letni staż pracy,
 • powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu obsługi administracyjno - gospodarczej,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia o kierunkach ekonomicznych, technicznych, administracja,
 • powyżej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z budżetem jednostek samorządu terytorialnego, zarządzania nieruchomościami oraz koordynowania prac zespołu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Najnowsze oferty

Aktywny od: wczoraj

Assistant Service Operations Officer / Service Operations Officer in Sub Custody team SE

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

łódzkie / Łódź

  Would you like to join client-centric team? We are now looking for (Assistant) Service Operations Officer. This is an opportunity for you to grow and develop in Sub Custody area.   In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in...

Aktywny od: wczoraj

Asystent / Asystentka Dyrektora HR

Pracodawca: Kronospan

ZOBACZ WIĘCEJ

opolskie / Strzelce Opolskie

OPIS STANOWISKA: Zapewnienie sprawnej i profesjonalnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez codzienną weryfikację korespondencji przychodzącej; Tłumaczenie korespondencji i dokumentacji; Przygotowanie dokumentacji na spotkania; Realizacja zadań...

Aktywny od: wczoraj

Pracownik ds. Administracyjnych

Pracodawca: cargo-partner spedycja sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Moszna-Parcela gm. Brwinów

Do Twoich najważniejszych zadań na tym stanowisku należeć będzie: organizacja i kontrola realizacji międzynarodowych zleceń w obszarze spedycji współpraca z biurami cargo-partner w Polsce i na świecie rozwój działalności spedycyjnej poprzez dbanie o wysoką...