Młodszy Referent w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

MŁODSZEGO REFERENTA

W REFERACIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TOSZKU

 

Burmistrz Toszka

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Młodszego Referenta

w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych

(1 etat)

 

w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek

Młodszy Referent w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych
Miejsce pracy: Toszek

 

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,
 • znajomość przepisów ustaw:
  • o samorządzie gminnym,
  • o podatkach i opłatach lokalnych,
  • Ordynacja podatkowa,
  • o podatku rolnym,
  • o podatku leśnym,
  • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w zakresie obowiązków właścicieli nieruchomości oraz gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę),
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
 • zdolności analitycznego myślenia, łatwość formułowania myśli na piśmie, umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji czasu pracy,
 • sumienność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, kreatywność, odporność na stres, asertywność, umiejętność pracy w zespole.
Zakres zadań i odpowiedzialności wykonywanych na stanowisku (główne obowiązki):

- wykonywanie czynności związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym w szczególności:

 • czynności związane z wymiarem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym prowadzenie i aktualizowanie bazy danych związanych z obsługą opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów,
 • czynności księgowe, w tym zakładanie i prowadzenie kont podatkowych dla opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 • sporządzanie danych do sprawozdań i informacji, w tym prowadzenie ewidencji księgowej  w sposób dostosowany do potrzeb wymaganej sprawozdawczości,
 • prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości i osób zamieszkałych na tych nieruchomościach wraz z ich bieżącą aktualizacją,
 • udzielanie informacji mieszkańcom i innym podmiotom o zasadach funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie kontroli prawidłowości wykazanych danych w deklaracjach złożonych przez właścicieli nieruchomości,
 • księgowanie wpłat przyjętych w kasie i przelewów bankowych wynikających z obowiązujących przepisów,

- prowadzenie księgowości podatkowej z zakresu podatków:

 • podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w sołectwach i w mieście Toszek, zgodnie   z indywidualnymi numerami kont podatników,
 • podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych w sołectwach i w mieście Toszek oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
 • sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników,
 • dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości,
 • prowadzenie prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 • przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo- kasowego inkasentów,
 • przeprowadzanie kontroli ubezpieczeń OC rolników na terenie Gminy Toszek,                                            przeprowadzanie kontroli z zakresu prawidłowości opodatkowania powierzchni budynków oraz prawidłowości naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie rejestru zaświadczeń i wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 • opracowywanie projektów pism do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w przypadku odwołania podatników od decyzji podatkowej,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu podatków,
 • prowadzenie  rejestru przypisów i odpisów dla wszystkich zobowiązań stanowiących   odpowiednio obciążenie konta podatnika lub kwotę zmniejszającą zobowiązanie podatkowe,
 • rozpatrywanie podań podatników w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia lub przesunięcia terminu płatności,
 • podejmowanie wszelkich przewidzianych przepisami prawa działań zmierzających do zabezpieczenia należności Gminy z tytułu podatków,
 • współpraca z organami egzekucyjnymi,
 • udostępnianie danych osobowych wszelkim organom zgodnie z Ordynacją podatkową,
 • informowanie Sekretarza Gminy o sytuacjach budzących podejrzenie „prania brudnych pieniędzy” zgodnie z obowiązującą w tut. Urzędzie instrukcją,
 • księgowanie wpłat przyjętych w kasie i przelewów bankowych wynikających z obowiązujących przepisów,
 • dokonywanie kontroli prawidłowości składanych deklaracji podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

- współpraca z administracją rządową, gminami, samorządem powiatu i województwa, organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami oraz organami kontrolnymi w zakresie wynikającym z powierzonego zakresu czynności i odpowiedzialności.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę - wg wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bip.toszek.pl oraz w pok. nr 21 w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; posiadane kwalifikacje zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia zawodowe – jeśli są,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, a w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego odpowiednio dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 539), tj.:
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydanym przez Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze), zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 14 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty do pobrania: https://bip.toszek.pl/81/117/dokumenty-do-pobrania.html.

 

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Back office specialist with German

Pracodawca: LeasingTeam Professional

ZOBACZ WIĘCEJ

małopolskie / Kraków

Bieżąca weryfikacja dokumentacji pod kątem poprawności w uzupełnieniu formularzy; Opracowywanie dokumentacji w jęz. niemieckim oraz w jęz. angielskim ; Sporadyczne wyjaśnianie z klientem niejasności występujących w dokumentach; Dbałość o prawidłową kompletacje...

Aktywny od: dzisiaj

Pracownik biurowy - Specjalista przygotowania produkcji i zaopatrzenia

Pracodawca: M.M.METAL-BUD MACIEJ MISZTALD

ZOBACZ WIĘCEJ

łódzkie / Niechcice

3 000 - 3 500 zł/mies., pełny etat, typ umowy: umowa o pracę. W zakresie obowiązków: przygotowywanie dokumentacji powykonawczej, zbieranie i kompletowanie zamówień, monitoring procesu realizacji zamówień, przygotowywanie planów realizacji produkcji, zamawianie...

Aktywny od: dzisiaj

Recepcjonistka / Recepcjonista

Pracodawca: ISS Facility Services Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

dolnośląskie / Wrocław

Opis stanowiska: Utrzymanie sprawnego i prawidłowego obiegu dokumentów w biurze, Obsługę centrali telefonicznej i korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej, Organizację wyjazdów biznesowych (rezerwację hoteli, biletów lotniczych), Współpracę z dostawcami...