Podinspektor w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA

W REFERACIE URZĘDU STANU CYWILNEGO,
SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TOSZKU

 

Burmistrz Toszka

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Podinspektora

w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego

(1/2 etat)

 

w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek

Podinspektor w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
Miejsce pracy: Toszek

 

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na danym stanowisku,
  lub
  wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 3-letni staż pracy
 • znajomość przepisów ustaw:
  • o samorządzie gminnym,
  • o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  • o bezpieczeństwie imprez masowych,
  • Prawo o zgromadzeniach,
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 • preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku w organach jednostek samorządu terytorialnego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
 • zdolności analitycznego myślenia, łatwość formułowania myśli na piśmie, umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji czasu pracy,
 • dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.
Zakres zadań i odpowiedzialności wykonywanych na stanowisku (główne obowiązki):
 • Wykonywanie czynności z zakresu spraw obronnych, w tym w szczególności:
  • przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach,
  • organizowanie i wykonywanie przez jednostki organizacyjne gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalenie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
  • organizowanie formacji obronnych i koordynowanie ich działań oraz inne sprawy określone odrębnymi przepisami,
  • organizowanie akcji kurierskiej, w tym aktualizacja i prowadzenie rejestru kurierów,
  • organizowanie systemu kierowania obronnością w gminie,
  • planowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych wynikających z przepisów,
  • opracowywanie planów i programów szkoleń obronnych,
 • udział w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej i jej przeprowadzeniu,
 • wykonywanie czynności z zakresu obrony cywilnej, obejmujących w szczególności:
  • opracowywanie i aktualizowanie planów obrony cywilnej gminy,
  • planowanie i organizację systemu kierowania obroną cywilną,
  • zorganizowanie i przygotowanie do działania sił obrony cywilnej,
  • aktualizację planów działania formacji obrony cywilnej,
  • planowanie i utrzymanie w gotowości do użycia sił i środków ochrony cywilnej do likwidacji skutków klęsk żywiołowych, awarii i katastrof,
  • przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstawania masowego zagrożenia,
  • opracowywanie i aktualizowanie planów ewakuacji ludności z miejsc zagrożonych,
  • współdziałanie z placówkami służby zdrowia w zakresie pomocy ludności poszkodowanej,
  • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń w gminie,
  • współdziałanie z zakładami pracy oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
  • planowanie i organizacja działalności szkoleniowo-popularyzacyjnej,
  • prowadzenie magazynu obrony cywilnej (konserwacja, aktualizacja i brakowanie sprzętu),
 • współpraca z Państwową Strażą Pożarną, Policją oraz innymi służbami na terenie gminy, prowadzącymi akcje obrony przed klęskami żywiołowymi, zwalczania skutków katastrof, awarii i skażeń, współpraca z Wojewódzkim Komendantem Policji oraz Miejskim Komendantem Policji w sprawach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie gminy, w tym nadzór nad realizacją zawartych umów i porozumień,
 • prowadzenie postepowań w zakresie zgłaszanych zgromadzeń publicznych wraz z koordynacją działań służb i instytucji w zakresie zapewniania ładu i porządku podczas ich trwania,
 • prowadzenie postępowań w zakresie organizacji imprez masowych i sprawowanie nadzoru nad zgodnością ich przebiegu z warunkami określonymi w wydanym zezwoleniu,
 • przygotowywanie i terminowa aktualizacja informacji wynikających z zakresu czynności, a udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy,
 • współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Toszku,
 • prowadzenie spraw, dokumentacji spraw i jej archiwizowanie wynikających z powierzonego zakresu czynności,
 • w porozumieniu z Kierownikiem Referatu terminowe i rzetelne udzielanie informacji publicznej w zakresie wynikającym z powierzonego zakresu czynności i odpowiedzialności, terminowe rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji dotyczących realizacji powierzonych czynności,
 • przetwarzanie i zabezpieczanie danych osobowych wynikających z powierzonego zakresu czynności i odpowiedzialności,
 • dochowywanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych jak i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu pracodawcy,
 • współpraca z pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych w zakresie ochrony przetwarzanych dokumentów stanowiących informację niejawną,
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę - wg wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bip.toszek.pl oraz w pok. nr 21 w Urzędzie Miejskim w Toszku,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; posiadane kwalifikacje zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia zawodowe – jeśli są,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, a w przypadku trwającego stosunku pracy - oświadczenie kandydata lub zaświadczenie pracodawcy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze), zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 14 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty do pobrania: https://bip.toszek.pl/81/117/dokumenty-do-pobrania.html.

 

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Pracownik Magazynowo Biurowy

Pracodawca: Vinderen Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa - Włochy

Zadania: obsługa magazynu podręcznego z płytkami ceramicznymi; odbieranie i nadawanie przesyłek; wsparcie techniczne biura (drobne prace instalacyjne, przemeblowania); dbanie o zaopatrzenie/zakupy. Oczekujemy: czynne prawo jazdy kat. B; podstawowa obsługa komputera;...

Aktywny od: dzisiaj

Specjalista w Sekretariacie Dyrektora

Pracodawca: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

ZOBACZ WIĘCEJ

dolnośląskie / Wrocław

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika to: bieżąca obsługa sekretariatu Dyrekcji DCTK, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej z DCTK, zapewnienie...

Aktywny od: dzisiaj

Asystent / Asystentka biura

Pracodawca: CLIMATECH

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Łomianki

Zatrudnimy studenta / studentkę uczelni technicznej III, IV lub V roku. Preferowane osoby z Łomianek lub bliskiej okolicy. Wymagana dyspozycyjność w okresie czerwic-wrzesień z możliwością dalszej współpracy. Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji,...