Główny specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 70199

Warunki pracy

·    praca administracyjno-biurowa, częściowo związana wyjazdami terenowymi (lasy, tereny górzyste,  tereny podmokłe, trudno dostępne), w różnych warunkach pogodowych oraz różnych porach roku,


·    praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


·    kontakt z klientem zewnętrznym,


·    sytuacje konfliktowe wymagające znalezienia rozwiązania


Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku pracy nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na X piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania związanez z prowadzeniem nadzoru nad rezerwatami przyrody w województwie małopolskim, w tym dokonuje wizji terenowych w celu weryfikacji obszarów cennych przyrodniczo pod kątem ich uznania za rezerwat przyrody, wyznaczania otulin lub zmiany granic istniejących rezerwatów, a także planowania zabiegów ochronnych w istniejących rezerwatach przyrody.
 • Przygotowuje projekty zarządzeń w sprawie: a) ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody nieposiadających planów ochrony, b) ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody, c) wyznaczenia w rezerwatach przyrody: miejsc dla ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej, miejsc wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych oraz miejsc zbioru dziko występujących roślin i grzybów, miejsc palenia ognisk, miejsc prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, miejsc połowu ryb, obszarów polowania oraz dróg udostępnionych dla ruchu pojazdów poza drogami publicznymi.
 • Wykonuje zadania związane z sporządzaniem, uzgadnianiem i wdrażaniem planów ochrony dla rezerwatów przyrody, w tym uwzględniających zakres planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000 w przypadku rezerwatów pokrywających się w całości lub w części z obszarem Natura 2000.
 • Nadzoruje wykonywanie w rezerwacie przyrody prac określonych w planie ochrony, zadań ochronnych, prac związanych z likwidacją nagłego zagrożenia lub czynności nie ujętych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych.
 • Współpracuje z zarządcą lub właścicielem obszaru rezerwatu przyrody w zakresie ochrony rezerwatu przyrody.
 • Przygotowuje projekty decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody, w tym na prowadzenie badań naukowych i organizację imprez rekreacyjno - sportowych w rezerwacie przyrody.
 • Uzgadnia plany urządzania lasu i zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenie otuliny rezerwatu przyrody w zakresie ustaleń tych planów lub zadań mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody.
 • Bierze udział w przygotowywaniu uzgodnień projektów lub zmian projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarach chronionych w zakresie ustaleń planów mogących negatywnie oddziaływać na obszar rezerwatu przyrody.
 • Prowadzi rejestr rezerwatów przyrody oraz bazy danych o rezerwatach przyrody, gromadzi informację, aktualizuje i uzupełnia dokumentację dotyczącą rezerwatów przyrody.
 • Wykonuje zadania związane z pozyskiwaniem i wydatkowaniem zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na ochronę rezerwatów przyrody, w tym bierze udział w postępowaniach w sprawie udzielania zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe leśnictwo lub biologia o specjalności: ochrona przyrody, botanika, fitosocjologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 7 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze ochrony przyrody, w tym doświadczenie zawodowe związane z tworzeniem, zarządzaniem i planowaniem ochrony na obszarach chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody i rozporządzeń wykonawczych z zakresu ochrony przyrody,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • wiedza z zakresu ochrony przyrody, w szczególności znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem, gospodarowaniem i planowaniem ochrony na obszarach form ochrony przyrody,
 • znajomość procedur ustanawiania form ochrony przyrody oraz sporządzania planów ochrony, w szczególności rezerwatów przyrody,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania obszarów chronionych, sporządzania map i pomiarów GPS w terenie,
 • znajomość terenu Małopolski w zakresie występujących form ochrony przyrody,
 • znajomość siedlisk i gatunków chronionych w Polsce,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji środków zewnętrznych,
 • umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi programów GIS (QGIS),
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz przedstawiania argumentów,
 • rzetelność i terminowość,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • odpowiedzialność,
 • skuteczna komunikacja,
 • umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w sporządzaniu lub uzgadnianiu aktów prawa miejscowego – zarządzeń lub uchwał w sprawie form ochrony przyrody,
 • doświadczenie zawodowe w sporządzaniu planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych,
 • doświadczenie zawodowe w planowaniu i realizacji działań ochrony czynnej na obszarach chronionych.

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Pracownik do spisywania urządzeń grzewczych w domach

Pracodawca: REALIZACJA Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa, Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Tłuszcz, Ożarów Mazowiecki, Radzym

Prowadzimy spis urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych na terenie województwa mazowieckiego w wybranych rejonach. Poszukujemy osób chętnych do pracy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Wymagania: Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi Schludny, budzący...

Aktywny od: dzisiaj

Pracownik do spisywania urządzeń grzewczych w domach

Pracodawca: REALIZACJA Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Płońsk, Płock, Sierpc

Prowadzimy spis urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych na terenie województwa mazowieckiego w wybranych rejonach. Poszukujemy osób chętnych do pracy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Wymagania: Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi Schludny, budzący...

Aktywny od: dzisiaj

Asystent ds. rekrutacji

Pracodawca: ACS SŁUCHMED Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

lubelskie / Lublin

S tudiowałaś/eś psychologię? Ł atwo nawiązujesz kontakt z ludźmi? U miejętności organizacyjne i samodzielność to Twoje mocne strony? C echuje Cię zaangażowanie, kreatywność i chęć zdobywania nowych doświadczeń? H R to Twoja pasja? M asz doświadczenie w...