Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 70200

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·       obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


·       praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


·       praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi,


·       horyzont czasowy planowania – powyżej 1 miesiąca do 1 kwartału,


·       kontakty zewnętrzne kilka razy dziennie z klientami zewnętrznymi (inwestorzy, przedstawiciele biur projektowych, interesanci, przedstawiciele lokalnych społeczności),


·       kontakty zewnętrzne kilka razy w tygodniu z przedstawicielami zarządców dróg innych kategorii, przedstawiciele urzędów miast i gmin,


·       kontakty zewnętrzne kilka razy w miesiącu z przedstawicielami KW Policji w ramach prac Zespołu Oceny Projektów Organizacji Ruchu oraz kontroli w terenie,


·       krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


·       częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·       stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych z wykorzystaniem komputera  i urządzeń biurowych,


·       podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,


·       wyjazdy w teren w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo


·       budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek posiada windę, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


·       praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • wstępnie weryfikuje, opiniuje, analizuje i konsultuje złożone do rozpatrzenia projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu. Wstępnie rozpatruje poprawność projektów zgodnie z obowiązującymi wymogami, uzgadnia projekty w różnych stadiach dokumentacji w celu właściwego projektowania zmian organizacji ruchu,
 • dokonuje kontroli oraz analizy stanu organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg ( w tym autostrad w trybie koncesyjno-operatorskim). Bierze udział w odbiorach oznakowania dróg w celu prawidłowej organizacji ruchu w terenie,
 • współuczestniczy w procesie planowania i realizacji zadań z zakresu programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie powstaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także współpracuje przy wprowadzaniu ograniczeń w ruchu bądź zamknięcia dróg dla ruchu w wypadkach, gdy wymaga tego stan techniczny drogi lub mostu,
 • realizuje procedury audytu i ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego, analizuje stan organizacji ruchu w celu przeprowadzenia audytów brd zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzi i analizuje bazy danych o wypadkach drogowych w celu identyfikacji miejsc niebezpiecznych i zapobieganiu zdarzeniom,
 • współuczestniczy w opracowywaniu kierunków polityki GDDKiA w zakresie zarządzania ruchem oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podejmuje działania związane z wprowadzeniem nowych rozwiązań służących do zarządzania i sterowania ruchem w celu prawidłowego, bezpiecznego funkcjonowania oznakowania i organizacji ruchu,
 • wstępnie rozpatruje wnioski dotyczące organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym koncesyjnych odcinków autostrad w celu analizy i wprowadzenia, bądź odrzucenia wnioskowanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ruchem lub zarządzania drogami lub budowy dróg lub projektowania dróg lub inne związane z ruchem drogowym i działaniem na rzecz bezpieczeństwa ruchu,
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu,
 • praktyczna znajomość pakietu MS-Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: kusy z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu, z zakresu audytu BRD.

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Pracownik do spisywania urządzeń grzewczych w domach

Pracodawca: REALIZACJA Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa, Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Tłuszcz, Ożarów Mazowiecki, Radzym

Prowadzimy spis urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych na terenie województwa mazowieckiego w wybranych rejonach. Poszukujemy osób chętnych do pracy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Wymagania: Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi Schludny, budzący...

Aktywny od: dzisiaj

Pracownik do spisywania urządzeń grzewczych w domach

Pracodawca: REALIZACJA Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Płońsk, Płock, Sierpc

Prowadzimy spis urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych na terenie województwa mazowieckiego w wybranych rejonach. Poszukujemy osób chętnych do pracy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Wymagania: Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi Schludny, budzący...

Aktywny od: dzisiaj

Asystent ds. rekrutacji

Pracodawca: ACS SŁUCHMED Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

lubelskie / Lublin

S tudiowałaś/eś psychologię? Ł atwo nawiązujesz kontakt z ludźmi? U miejętności organizacyjne i samodzielność to Twoje mocne strony? C echuje Cię zaangażowanie, kreatywność i chęć zdobywania nowych doświadczeń? H R to Twoja pasja? M asz doświadczenie w...