Pracownik zespołu analiz / badań i komunikacji

Pracownik zespołu analiz / badań i komunikacji
Miejsce pracy: Warszawa
Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej
poszukuje pracownika/-ów do zespołu analiz, badań i komunikacji.

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żurawia 32/34
Wymiar etatu: możliwość zatrudnienia zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy, pierwsza umowa na okres próbny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje gromadzenie, analizowanie i opracowywanie danych ilościowych i jakościowych na potrzeby efektywnej realizacji zadań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym przygotowywanie analiz, raportów i opracowań dotyczących zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym, a w szczególności:

 • Prowadzenie analiz zebranych informacji nt. funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej i opracowywanie cyklicznych zbiorczych raportów analitycznych dot. przebiegu procesów oceny i opiniowania wniosków
 • Prowadzenie meta-analiz/badań o charakterze przekrojowym istotnych dla rozwoju zewnętrznego systemu zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym
 • Współtworzenie raportów, publikacji i materiałów wspierających interesariuszy Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym materiałów informacyjnych i szkoleniowych
 • Udział w pracach związanych z upowszechnianiem informacji nt. funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej (np. strona internetowa, ulotki itp.)
 • Udział w pracach przy tworzeniu  rozwiązań o charakterze organizacyjnym z zakresu monitorowania funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej w celu przygotowania propozycji usprawnienia procesów
 • Wsparcie działań adresowanych do Polskiej Komisji Akredytacyjnej poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez interesariuszy zewnętrznych, w tym udział w seminariach i warsztatach
 • Współpraca z autorami ekspertyz, opinii i analiz
 • Współpraca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, w tym udział w projektach międzynarodowych realizowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną obejmujących rezultaty o charakterze analitycznym
 • Udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych związanych z wykonywanym zakresem
 • Prezentowanie rezultatów działań analitycznych i rekomendacji

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się̨ po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Wiedza nt. funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym
 • Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania danych ilościowych i jakościowych, a także ich analizy i interpretacji
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office 365
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Komunikatywność, umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi
 • Bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność
 • Kandydat powinien spełniać wymagania określone w Kodeksie Etyki PKA, dostępnym do pobrania

Wymagania dodatkowe/pożądane:

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie wyspecyfikowanego zakresu zadań (potwierdzone autorstwem artykułu, raportu, notek redakcyjnych)
 • Doświadczenie w pracy koncepcyjnej, analitycznej oraz doświadczenie redaktorskie w tworzeniu koncepcji i opracowywaniu tekstów tj. ekspertyz, raportów, materiałów informacyjnych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze szkolnictwa wyższego.
 • Doświadczenie wynikające z pracy eksperta w instytucji działającej w obszarze szkolnictwa wyższego, preferowane doświadczenie w pracy dla instytucji akredytacyjnej
 • Znajomość środowiska narzędzi informatycznych umożliwiającego prowadzenie badań ilościowych.
 • Proaktywna postawa i orientacja na tworzenie rozwiązań i doskonalenie procesu oraz bardzo dobre umiejętności myślenia analitycznego, strukturyzowania i rozwiązywania problemów.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o takiej znajomości
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: dnia 5 listopada 2020 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Biura.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa (z dopiskiem na kopercie "ogłoszenie o pracę – pracownik w zespole badań, analiz i komunikacji z otoczeniem").

 

Rekomendujemy przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Biuro PKA zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną̨ zniszczone komisyjnie.

 

Dodatkowe informacje: można uzyskać pod nr tel. (22) 563 17 44.

Najnowsze oferty

dolnośląskie / Wrocław

About the project You will be responsible for preparing timely and regular reporting of the funded projects. The daily duties also include ongoing monitoring and internal control of projects, collecting and archiving project documentation and supporing during external...

Aktywny od: dzisiaj

Młodszy Specjalista ds. Wsparcia Operacyjnego

Pracodawca: Medicover sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Wsparcie Koordynatorów/Kierowników Centrów Stomatologicznych w realizacji zadań, w tym przygotowanie raportów/ danych i nadzór nad terminowością ich dostarczania Bieżącą współpracę z Kierownikiem Regionalnym...

Aktywny od: dzisiaj

Referent ds. organizacji i planowania zajęć

Pracodawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Gdańsk

Naszym pracownikom oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat, możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności, ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych, możliwość skorzystania z dodatkowych...