Pracownik zespołu analiz / badań i komunikacji

Pracownik zespołu analiz / badań i komunikacji
Miejsce pracy: Warszawa
Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej
poszukuje pracownika/-ów do zespołu analiz, badań i komunikacji.

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żurawia 32/34
Wymiar etatu: możliwość zatrudnienia zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy, pierwsza umowa na okres próbny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje gromadzenie, analizowanie i opracowywanie danych ilościowych i jakościowych na potrzeby efektywnej realizacji zadań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym przygotowywanie analiz, raportów i opracowań dotyczących zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym, a w szczególności:

 • Prowadzenie analiz zebranych informacji nt. funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej i opracowywanie cyklicznych zbiorczych raportów analitycznych dot. przebiegu procesów oceny i opiniowania wniosków
 • Prowadzenie meta-analiz/badań o charakterze przekrojowym istotnych dla rozwoju zewnętrznego systemu zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym
 • Współtworzenie raportów, publikacji i materiałów wspierających interesariuszy Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym materiałów informacyjnych i szkoleniowych
 • Udział w pracach związanych z upowszechnianiem informacji nt. funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej (np. strona internetowa, ulotki itp.)
 • Udział w pracach przy tworzeniu  rozwiązań o charakterze organizacyjnym z zakresu monitorowania funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej w celu przygotowania propozycji usprawnienia procesów
 • Wsparcie działań adresowanych do Polskiej Komisji Akredytacyjnej poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez interesariuszy zewnętrznych, w tym udział w seminariach i warsztatach
 • Współpraca z autorami ekspertyz, opinii i analiz
 • Współpraca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, w tym udział w projektach międzynarodowych realizowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną obejmujących rezultaty o charakterze analitycznym
 • Udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych związanych z wykonywanym zakresem
 • Prezentowanie rezultatów działań analitycznych i rekomendacji

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się̨ po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Wiedza nt. funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym
 • Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania danych ilościowych i jakościowych, a także ich analizy i interpretacji
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office 365
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Komunikatywność, umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi
 • Bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność
 • Kandydat powinien spełniać wymagania określone w Kodeksie Etyki PKA, dostępnym do pobrania

Wymagania dodatkowe/pożądane:

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie wyspecyfikowanego zakresu zadań (potwierdzone autorstwem artykułu, raportu, notek redakcyjnych)
 • Doświadczenie w pracy koncepcyjnej, analitycznej oraz doświadczenie redaktorskie w tworzeniu koncepcji i opracowywaniu tekstów tj. ekspertyz, raportów, materiałów informacyjnych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze szkolnictwa wyższego.
 • Doświadczenie wynikające z pracy eksperta w instytucji działającej w obszarze szkolnictwa wyższego, preferowane doświadczenie w pracy dla instytucji akredytacyjnej
 • Znajomość środowiska narzędzi informatycznych umożliwiającego prowadzenie badań ilościowych.
 • Proaktywna postawa i orientacja na tworzenie rozwiązań i doskonalenie procesu oraz bardzo dobre umiejętności myślenia analitycznego, strukturyzowania i rozwiązywania problemów.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o takiej znajomości
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: dnia 5 listopada 2020 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Biura.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa (z dopiskiem na kopercie "ogłoszenie o pracę – pracownik w zespole badań, analiz i komunikacji z otoczeniem").

 

Rekomendujemy przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Biuro PKA zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną̨ zniszczone komisyjnie.

 

Dodatkowe informacje: można uzyskać pod nr tel. (22) 563 17 44.

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Technik prac biurowych

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

ZOBACZ WIĘCEJ

małopolskie / Gorlice

sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej, m.nin. sporządzanie różnego rodzaju pism (w tym pism urzędowych); kompletowanie dokumentów; obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych; pomoc przy bieżącej archiwizacji dokumentów; organizowanie pracy...

Aktywny od: dzisiaj

Technik prac biurowych

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

ZOBACZ WIĘCEJ

warmińsko-mazurskie / Lidzbark Warmiński

Prowadzenie kalendarza spotkań, kontrolowanie terminów spotkań, obsługa urządzeń biurowych

Aktywny od: dzisiaj

Technik prac biurowych

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

ZOBACZ WIĘCEJ

warmińsko-mazurskie / Rozogi

zgodnie z zawodem