Starszy specjalista

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70158

Warunki pracy

Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner), - wyjazdy służbowe - wyjścia poza siedzibę urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową - brak windy - stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku - pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami - stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Koordynowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich prowadzonych w NDAP i nadzór nad realizacją projektów, w celu prawidłowego i terminowego wykonywania zadań.
 • Zarządzanie budżetem projektów – planowanie i monitorowanie wykonania budżetu projektów, kontrolowanie kwalifikowalności wydatków oraz realizowanie innych zadań w celu prawidłowej realizacji finansowej projektów.
 • Sporządzanie i realizacja wniosków o płatność w ramach projektów oraz sprawozdawczości wymaganej przepisami dla Programów Operacyjnych, w celu prawidłowej realizacji projektu. Realizowanie zadań w zakresie zarządzania finansami projektów w celu zachowania płynności i efektywności wydatkowania środków.
 • Monitorowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów, celem wypełnienia zapisów porozumienia o dofinansowaniu. Obsługa systemu informatycznego (generatorów wniosków), w tym wprowadzanie m.in. aktualizacji wniosków, korekt wniosków oraz dokonywanie sprawozdawczości.
 • Współpraca z instytucjami: Pośredniczącą, Wdrażającą i Zarządzającą w celu monitorowania postępu realizacji projektów.
 • Przygotowanie dokumentacji księgowej związanej z realizowanym projektem w celu rozliczenia przyznanego dofinansowania. Obsługa systemu przepływu środków europejskich – bankowości elektronicznej BGK. Sporządzanie zestawień, informacji, notatek dot. realizacji projektu, na potrzeby kierownictwa NDAP.
 • Udział w pracach komisji przetargowych dot. zamówień publicznych udzielanych w ramach projektu w celu wyłonienia wykonawców poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu.
 • Wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonych, będących w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • znajomość przepisów: obowiązujących wytycznych na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznuch w zakresie gospodarowania środkami europejskimi.
 • znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej.
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • samodzielność, terminowość i dokładność.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym B1.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)

Najnowsze oferty

Aktywny od: wczoraj

Technik prac biurowych

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

ZOBACZ WIĘCEJ

małopolskie / Gorlice

sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej, m.nin. sporządzanie różnego rodzaju pism (w tym pism urzędowych); kompletowanie dokumentów; obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych; pomoc przy bieżącej archiwizacji dokumentów; organizowanie pracy...

Aktywny od: wczoraj

Technik prac biurowych

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

ZOBACZ WIĘCEJ

warmińsko-mazurskie / Lidzbark Warmiński

Prowadzenie kalendarza spotkań, kontrolowanie terminów spotkań, obsługa urządzeń biurowych

Aktywny od: wczoraj

Technik prac biurowych

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

ZOBACZ WIĘCEJ

warmińsko-mazurskie / Rozogi

zgodnie z zawodem