Starszy specjalista

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70185

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji , praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • organizowanie pracy w ramach komisji przetargowej i wykonywanie czynności, za które odpowiedzialny jest sekretarz komisji przetargowej lub w przypadku powieżenia takich obowiązków - zastępca lub przewodniczący komisji, w trakcie przygotowywania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie negocjacji z Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia w trybach niekonkurencyjnych,
 • przygotowanie we współpracy z wydziałami zaopatrującymi, wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie zamówień publicznych, w tym szczególności finansowanych ze środkow pomocowych
 • przedkładanie propozycji wprowadzenia zmian do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, projktów umów- po wystąpieniu sytuacji skutkujących koniecznością ich dokonania ,
 • uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych i wprowadzanie do użytku materiałów wspomagających wdrażanie nowelizacji aktów prawnych i wytycznych z zakresu zamówień publicznych ,
 • przygotowywanie projektów dokumentacji w zakresie postępowań o zamówienia publiczne, w szczególności dotyczących rozstrzygnięć wniesionych w trakcie procedury o udzielnie zamówienia publicznego środków ochrony prawnej,
 • udzielanie wsparcia merytorycznego nowozatrudnionym pracownikom w zakresie stosowania przepisów i procedur dotyczących zamówień publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego lub sekretarza komisji przetargowej
 • bardzo dobra znajomość ustaw: - prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, o finansach publicznych w zakresie zasad finansów publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność: stosowania prawa w praktyce, przygotowywania dokumentów niezbędnych do przygotowania i prowadzenia zamówień publicznych, w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektów umów o zamówienia publiczne,negocjacji,organizacji pracy własnej,analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu, pracy w zespole, obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość: prawa cywilnego, prawa budowlanego,

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Technik prac biurowych

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

ZOBACZ WIĘCEJ

małopolskie / Gorlice

sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej, m.nin. sporządzanie różnego rodzaju pism (w tym pism urzędowych); kompletowanie dokumentów; obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych; pomoc przy bieżącej archiwizacji dokumentów; organizowanie pracy...

Aktywny od: dzisiaj

Technik prac biurowych

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

ZOBACZ WIĘCEJ

warmińsko-mazurskie / Lidzbark Warmiński

Prowadzenie kalendarza spotkań, kontrolowanie terminów spotkań, obsługa urządzeń biurowych

Aktywny od: dzisiaj

Technik prac biurowych

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

ZOBACZ WIĘCEJ

warmińsko-mazurskie / Rozogi

zgodnie z zawodem