Główny specjalista

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70050

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań: 


- zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 


- praca administracyjno- biurowa,


- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,


- możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Zakres zadań

 • Monitoruje postępy realizacji Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 PO WER (wskaźniki, również finansowe). W tym zakresie współpracuje z beneficjentami i pozostałymi departamentami MEN. Opracowuje analizy i informacje dotyczące zadań z obszaru oświaty realizowanych przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych, w tym dotyczących wdrażania działań w obszarze oświaty w ramach PO WER.
 • Uczestniczy w przygotowaniu i przekazywaniu do Instytucji Zarządzającej (IZ) PO WER Informacji Kwartalnych PO WER oraz innych dokumentów sprawozdawczych z realizacji Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 PO WER oraz opracowuje inne materiały m.in. na posiedzenia Sejmowych Komisji i Podkomisji w zakresie danych dotyczących Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 PO WER, Priorytetu III PO KL. Współpracuje w tym zakresie z przedstawicielami IZ oraz departamentów merytorycznych MEN.
 • Przeprowadza ewaluacje Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 PO WER, w tym przygotowuje dokumentację do ewentualnych postępowań publicznych w przedmiotowym zakresie. W tym zakresie współpracuje z beneficjentami i departamentami merytorycznymi.
 • Wspomaga wykonywanie zadań Władzy Krajowej programu Erasmus+ oraz programów „Młodzież w Działaniu” oraz „Uczenie się przez całe życie”.
 • Uczestniczy w programowaniu Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 PO WER oraz przyszłej perspektywy finansowej, wspierając inne stanowiska pracy.
 • Uczestniczy w przygotowaniu Planów Realizacji Celów Pośrednich i Końcowych PO WER (PRC). Współpracuje z Wydziałem Kontraktowania Projektów w DFS, departamentami merytorycznymi oraz beneficjentami w zakresie przygotowania PRC.
 • Prowadzi prace analityczne dotyczące realizacji zadań z zakresu edukacji współfinansowanych ze środków europejskich na poziomie krajowym (PO WER) i regionalnym (Regionalne Programy Operacyjne), w tym monitoruje komplementarność i spójność działań prowadzonych w ww. obszarach interwencji.
 • Rozpatruje protesty i odwołania wpływających w związku z prowadzoną procedurą naboru projektów konkursowych i pozakonkursowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań z zakresu funduszy strukturalnych lub oświaty lub analizy danych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
 • znajomość zasad funkcjonowania w Polsce funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym EFS (PO WER, SzOOP PO WER)
 • znajomość procedur i wytycznych dotyczących programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
 • dobra znajomość programu Excel
 • wiedza o metodach analizy jakościowej i ilościowej danych
 • znajomość systemu oświaty
 • samodzielność
 • kreatywność
 • umiejętność współpracy
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu informatycznego SL2014, w tym narzędzia Oracle Business Intelligence
 • znajomość sytemu SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych)
 • znajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonywania budżetu środków europejskich
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 („rozporządzenie w sprawie EFS”)
 • wiedza z zakresu badań ewaluacyjnych
 • obsługa programów komputerowych do statystycznej analizy danych (np. SAS, Statistica)
 • znajomość cyklu życia projektu
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, nadzwyczajnych trybów postępowania (wznowienia, nieważności decyzji i uchylenia, zmiany decyzji) oraz załatwiania skarg i wniosków

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Recepcjonistka / Recepcjonista

Pracodawca: Cavatina GW Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

śląskie / Bielsko-Biała

Opis stanowiska: prowadzenie dokumentacji i nadzór nad obiegiem informacji, nadzór nad korespondencją zewnętrzną i wewnętrzną, obiegiem dokumentów, rejestracja faktur, odbieranie telefonów i łączenie rozmów, odpowiedzialność za recepcję, organizowanie i...

Aktywny od: dzisiaj

Referent ds. administracji

Pracodawca: SuperDrob S.A.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Karczew

Obowiązki: wystawianie faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami; wystawianie zamówień w obowiązującym programie; dbanie o prawidłowy obieg dokumentów według określonego w Spółce schematu; nadzór nad terminowym przepływem informacji i obowiązującą...

Aktywny od: dzisiaj

Pracownik oddziału nadzoru

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

ZOBACZ WIĘCEJ

warmińsko-mazurskie / Nowe Miasto Lubawskie

wg programuWymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), administracyjne