Starszy specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kalisz
Ogłoszenie o naborze Nr 69957

Warunki pracy


 • praca związana z obsługą klientów i poczty oraz wykonywaniem typowych prac administracyjno-biurowych z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

 • stanowisko znajduje się na parterze budynku biurowego

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm

 • budynek nie jest wyposażony w windy osobowe

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przyjmuje wnioski i przeprowadza postępowania administracyjne w sprawach cudzoziemców dotyczących: zezwoleń na pobyt czasowy, wpisów zaproszeń do ewidencji, rejestracji pobytu obywateli Unii Europejskiej, zezwoleń na pobyt stały dla obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, wydawania kart dla członków rodzin obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami Unii Europejskiej
 • przyjmuje i weryfikuje pod względem formalnym wnioski w sprawach cudzoziemców dotyczących: przedłużania wiz, zezwoleń na pobyt stały, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, wymiany kart pobytu, przedłużenia pobytu cudzoziemcowi przebywającemu w ramach ruchu bezwizowego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, polskiego dokumentu podróży, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca oraz tymczasowego polskiego dokumentu podróży
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • przygotowuje i podpisuje pisma, w tym: wezwania, postanowienia i zaświadczenia sporządzane w toku prowadzonych postępowań, bądź przekazuje te dokumenty do podpisu przez osoby upoważnione
 • przygotowuje projekty decyzji w zakresie realizowanych spraw oraz przedstawia je do podpisu osobom upoważnionym
 • prowadzi rejestry wojewody w zakresie działania Oddziału, w tym w systemie POBYT i aplikacji "Zatrudnienie Cudzoziemców" oraz rejestruje i aktualizuje stan spraw w aplikacji „Cudzoziemcy"; sprawdza i wpisuje dane w Krajowym Systemie Informatycznym w zakresie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz w aplikacji "Zatrudnienie Cudzoziemców"
 • wydaje dokumenty urzędowe cudzoziemcom, w tym zleca druk dokumentów oraz przygotowuje je do odbioru przez cudzoziemców
 • realizuje zadania związane z opiniowaniem wniosków przez Straż Graniczną, Policję i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o cudzoziemcach
 • udziela informacji w sprawach związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • znajomość przepisów ustawy o cudzoziemcach i pokrewnych
 • znajomość Kpa
 • znajomość ustawy o obywatelstwie polskim
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o aktach stanu cywilnego
 • dokładność
 • samodzielność
 • umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego na poziomie średniozaawansowanym

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Asystent / Asystentka Vice Prezesa Zarządu ds. handlu i marketingu

Pracodawca: Grupa Zdunek Sp. z o.o. Sp. K.

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Gdańsk

  Osoba, która obejmie to stanowisko będzie odpowiedzialna za: Opracowywanie raportów i zestawień oraz wsparcie administracyjne, Przygotowywanie analiz i prezentacji, Zarządzanie terminarzem spotkań, Obsługę spotkań biznesowych, Organizację spotkań wewnętrznych...

Aktywny od: dzisiaj

Triażysta

Pracodawca: Medicover Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

dolnośląskie / Wrocław

ul. Powstańców Śląskich 7a   Aplikuj, jeśli: posiadasz wykształcenie min. średnie, znasz język angielski na poziomie min. B1, jesteś osobą komunikatywną, chcesz pracować w ramach umowy zlecenie. Twoimi głównymi obowiązkami będą: pomiar temperatury ciała...

Aktywny od: dzisiaj

Pracownik ds. obsługi kontroli i wdrażania projektów

Pracodawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: koordynowanie współpracy biur i jednostek organizacyjnych Spółki z zespołami kontroli zewnętrznej i wewnętrznej (audytami) projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, obsługiwanie zespołów kontrolnych w...