Specjalista

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69295

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
–wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
–węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
–mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:
–umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
–trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
–pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
–możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
–praca w terenie
–krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
–zagrożenie korupcją
–permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych w obszarze gospodarki wodnej w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w sprawach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego oraz w drugiej instancji w sprawach dotyczących zgód wodnoprawnych, o ustalenie charakteru wód, a także w drugiej instancji w trybach nadzwyczajnych w tym: - opracowywanie lub opiniowanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, - opracowywanie lub opiniowanie projektów zażaleń, odwołań w postępowaniu administracyjnym, - rozpatrywanie ponagleń, - wydawanie zaświadczeń, - prowadzenie innych czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzenie postępowania wyjaśniającego, przygotowanie/ prowadzenie rozprawy administracyjnej), - prowadzenie procedury odwoławczej, w tym rozpatrywanie i przekazywanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciwów od decyzji;
 • Udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w obszarze gospodarka wodna w tym: - opracowywanie stanowiska w oparciu o wniesione wkłady;
 • Rozpatrywanie skarg/ wniosków/ odwołań/ petycji w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarka wodna w tym: - udzielanie odpowiedzi na złożone skargi/ wnioski/ odwołania/ petycje, - przekazywanie do rozpatrzenia według właściwości;
 • Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii/ inicjatyw, etc. w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarki wodnejw tym:- analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, - przekazywanie informacji zainteresowanym;
 • Przeprowadzanie kontroli w obszarze gospodarowania wodami przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w tym: - prowadzenie czynności kontrolnych w tym gromadzenie dowodów kontroli, występowanie o wyjaśnienia i opinie;
 • Rozpatrywanie skarg/ wniosków/ odwołań/ petycji w zakresie rozpatrywania interpelacji dotyczących prowadzonych w Departamencie postępowań administracyjnych w tym: - analizowanie składanych skarg/ zażaleń/ wniosków/ odwołań/ petycji i interpelacji innych sygnałów obywatelskich i zbieranie dodatkowych wyjaśnień/ dokumentów;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania prawa lub ochrony środowiska
 • znajomość ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o kontroli w administracji rządowej, o ochronie przyrody
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Recepcjonista / Recepcjonistka (k/m) z językiem angielskim

Pracodawca: Grupa Inter Cars

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

Główne zadania: bieżąca obsługa recepcji oraz spotkań służbowych, obsługa centrali telefonicznej, zarządzanie salami konferencyjnymi, zarządzanie kalendarzem spotkań firmowych, zarządzanie korespondencją wychodzącą i przychodzącą, dbanie o właściwy...

Aktywny od: dzisiaj

Triażysta

Pracodawca: Medicover Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

(Miejsce pracy do wyboru: Aleje Jerozolimskie, Wołoska, Inflancka)   Aplikuj, jeśli: posiadasz wykształcenie min. średnie, znasz język angielski na poziomie min. B1, jesteś osobą komunikatywną, chcesz pracować w ramach umowy zlecenie. Twoimi głównymi obowiązkami...

Aktywny od: dzisiaj

Pracownik Administracyjny ds. Spedycji Morskiej

Pracodawca: cargo-partner spedycja sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Gdynia

Do Twoich najważniejszych zadań na tym stanowisku należeć będzie: organizacja obrotu dokumentów działu spedycji (kompletowanie, sprawdzanie poprawności i archiwizowanie dokumentów; wystawianie faktur) współpraca z biurami cargo-partner w Polsce i na świecie...