Asystent Sędziego

Prezes Sądu Rejonowego w Wieliczce

ogłasza nabór na stanowisko

asystenta sędziego w ramach umowy na zastępstwo.

 

Prezes Sądu Rejonowego w Wieliczce ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta sędziego w ramach umowy na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Sądzie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat


Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym w art.155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.0.365 t.j.):

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 • ukończył 24 lata.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta sędziego określony został w art. 155 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019.52 z późn.zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz.U.2012.1270)

 

Warunkiem ubiegania się o stanowisko asystenta sędziego jest złożenie w terminie do 5 października 2020r. do godz.15.00 następujących dokumentów:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do naboru,
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 • informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo
 • ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • oświadczenie o posiadanym wykształceniu;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, które można pobrać ze strony www.wieliczka.sr.gov.pl w zakładce Oferty pracy – Konkursy

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty wymagają własnoręcznego podpisu.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, osiągnięcia.

Dokumentację należy składać na Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Wieliczce, w pokoju nr 7 lub przesłać drogą pocztową z podaniem oznaczenia „Nabór na stanowisko asystenta sędziego – umowa na zastępstwo – Adm.Wi-110-6/20” na adres:


Sąd Rejonowy w Wieliczce
Oddział Administracyjny
ul. Janińska 25
32-020 Wieliczka

W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.


Lista kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wieliczce, tablicy ogłoszeń, znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 najpóźniej do dnia 9 października 2020r.


Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska.
Wstępnie termin przeprowadzenia rozmów zostaje ustalony na dzień 14 października 2020r.


Sąd Rejonowy w Wieliczce nie odsyła dokumentów osobom niedopuszczonym do rozmowy kwalifikacyjnej. Mogą one być odebrane osobiście w siedzibie Sądu w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. Po tym terminie zostaną zniszczone.

 

Najnowsze oferty

Aktywny od: wczoraj

Pracownik biurowy

Pracodawca: Insemica

ZOBACZ WIĘCEJ

wielkopolskie / Bucz

Umiejętność obsługi pakietu MS Office Komunikatywność Motywacja do pracy i zaangażowanie Dobra organizacji pracy Prawo jazdy kat. B ZNAJOMOŚĆ BRANŻY ROLNICZEJ BĘDZIE DODATKOWYM ATUTEM

Aktywny od: wczoraj

Asystent do spraw księgowości

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

ZOBACZ WIĘCEJ

podkarpackie / Radymno

Księgowanie dokumentów, weryfikowanie poprawności wystawianych dokumentów, deklaracji i sprawozdań,przygotowywanie dowodów księgowych do zapłaty,prowadzenie ewidencji kasowej.Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Aktywny od: wczoraj

Asystent / Asystentka ds. Rekrutacji (język niemiecki)

Pracodawca: ADRO Spółka Jawna

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Rumia

Wymagania: bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem, kompetencja, pracowitość, dokładność, zaangażowanie oraz dobra organizacja, wykształcenie średnie lub wyższe, nie wymagamy doświadczenia w...